INFORMACJA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie informuje, że w dniu 4 lipca 2019r od godz. 09:30 - 11:00 na Rynku Tadeusza Kościuszki w Bolimowie, odbędzie się spotkanie informacyjne o programie 500+.

Pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przyjadą aby spotkać się z mieszkańcami i poinformować Państwa o wszystkich zmianach w programie 500+⁺. Zapraszamy!

 


 

Bolimów, 11.03.2019r

 

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 2019

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie;

• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) zdolności organizacyjne

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

 

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

"Oświadczam, że wyrażam zgodę na przemarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ( Dz.U.UE.L.119.1 z 04.05.2016)”

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

i) kopia dowodu osobistego.

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Informacje dodatkowe:

a) praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia , 20 godz. tygodniowo;

b) praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

7. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie, przy ul. Łowicka 9 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty (w zamkniętej kopercie) z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY" należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie pokój nr 4 lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

w terminie do 26.03.2019r. do godz. 15:00

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Bolimowie oraz na tablicy informacyjnej GOPS.

 

Kierownik GOPS

Janina Werle

 

Załącznik

 


 

25.01.2019r

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie informuje, iż w dniach 31 styczeń i 01 luty 2019 roku od 9:00 do 13:00 w Domu Ludowym w Bolimowie będzie wydawana II tura żywności na 2019r w ramach POPŻ dla mieszkańców gminy Bolimów, którzy złożyli oświadczenia i zostali skierowani do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

 


 

 

02.01.2019r

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie informuje, że od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała również tym rodzicom, które mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku .

Wnioski można pobrać ze strony www.mpips.gov.pl lub w siedzibie GOPS w Bolimowie


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie

 

 

tel.46 819 50 98/99, fax: 46 838 03 86, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Bolimów, dnia 03.12.2018 r.

GOPS.27.272.1.2018

Zaproszenie do składania ofert na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Bolimów

Wartość zamówienia - poniżej 30 tyś. Euro

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bolimowie

ul. Łowicka 9,  99-417  Bolimów

REGON 0005281328 NIP  836-155-78-11

tel. (46)  819 50 98 ,  819 50 99; fax. (46)  838 03 86

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Informacje ogólne

1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą pisemną, faxem na numer  46 838 03 86 lub e-mailem na adres:

adres e-mail: - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z zastrzeżeniem, że forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami

 1. Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu. Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: - Janina Werle w dni robocze w
  godzinach urzędowania Ośrodka tj. poniedziałek – od godz. 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku  od godz. 7.30 do 15.30 .
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia, kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt 1. Wniosek o wyjaśnienie przedmiotu zamówienia można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
  1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Kęszycach oraz w Szkole Podstawowej w Huminie w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

l. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa, załadunek i rozładunek posiłków jednodaniowych. uczniom Szkoły Podstawowej w Kęszycach oraz Szkoły Podstawowej w Huminie w okresie od  02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

2.Gorącym posiłkiem planuje się objąć 50 uczniów: z tego w Szkole Podstawowej w Kęszycach-25  uczniów, a w Szkole Podstawowej w Huminie – 25 uczniów. Zamawiający zastrzega o możliwości zmian w zakresie planowej liczby dzieci korzystających z posiłków. W okresie realizacji zamówienia liczba dzieci może być weryfikowana z l dniowym wyprzedzeniem.

3.Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie  od 02 stycznia  2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii, dni świątecznych)

4.Posiłki jednodaniowe mają obejmować zupę z wkładką mięsną i pieczywem. Zupa 400g z wkładką 50g i pieczywem 100g. Zupa ma posiadać minimalną wartość kaloryczną nie mniej niż 800 kcal , minimalną gramaturę – nie mniej niż 400 g .

Oferta może zawierać rozszerzenie na przygotowanie i dostarczanie posiłków w postaci naprzemiennej :

zupy i drugie dania. W sytuacji wybrania tego wariantu proszę o załączenie propozycji jadłospisu na 10 dni.

Posiłki mają być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016 , poz. 1154) oraz  zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 26 sierpnia 2006  (Dz. U z 2018 poz. 1541) .

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i jakość zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę.

 1. Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
 2. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

8.Dowożone posiłki winny być dostarczone w termosach zapewniających zachowanie odpowiedniej temperatury przy ich spożywaniu - zupa + 75oC. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

9.Wykonawca zobowiązany jest  na własny koszt dostarczać posiłki w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi. Naczynia i sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi.

 1. Dostawa posiłków do szkół zostanie szczegółowo ustalona z dyrektorami szkół i przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy. Wykonawca po spożyciu posiłków zobowiązany jest na własny koszt usunąć z terenu szkoły zużyte naczynia jednorazowego użytku oraz wszelkie odpadki żywnościowe.

11.Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis do wiadomości dyrektorów szkół z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami w/w szkół.

12.Wykonawca zobowiązany jest codziennie przechowywać próbki żywności dla potrzeb badań żywności przez Sanepid zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. nr 80, poz. 545 ze zm.).

 

IV. Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa w Kęszycach, Szkoła Podstawowa w Huminie.

V. Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii, dni świątecznych)

VI. Wymagania stawiane Wykonawcom

1.  Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi   do   wykonania   zamówienia   oraz   znajdować   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty zał. Nr 2

2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum l środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

VII. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Kryterium oceny stanowi korzystna cena i opinia usługobiorców.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Bolimowie , ul. Łowicka 9, pok. Nr 4 w terminie do dnia 21.12.2018 r. do godziny 15.00 (data wpływu do Ośrodka).
 2. Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 1
 3. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

4.Do oferty należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2

5. Mile widziane referencje, które będą stanowić dodatkowy atut przy wyborze Wykonawcy.

IX. Udzielenie zamówienia

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę na dożywianie dzieci w szkołach z najniższą ceną.
 2. Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu usługi w rozliczeniu miesięcznym w terminie płatności uzgodnionym z Wykonawcą.

 

Kierownik GOPS  Janina Werle

Załączniki:

Ofeta na dożywianie 2018

 

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko - pracownika socjalnego.

 1. Adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bolimowie;

99-417 Bolimów

1. Określenie stanowiska pracy: Pracownik socjalny.

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy.

 1. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

 • obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz.1769z późn. zm.), tj. spełnienie co najmniej jednego z niższej wymienionych warunków:
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
 • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie.
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego Microsoft Office;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017. poz.1769 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390);
 • zgoda na przetwarzanie  danych  osobowych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) staż pracy w ośrodku pomocy społecznej

2) predyspozycje osobowościowe:

· umiejętność pracy w zespole,

· dokładność i samodzielność,

· umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

· komunikatywność,

· odporność na sytuacje stresowe,

· wysoka kultura osobista,

· prawo jazdy kat. B.

3) znajomość  programu POMOST STD

4) preferencje dla osoby z terenu gminy

3. Zakres obowiązków i zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 • Obsługa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w zakresie stanowiska pracy.
 • Wykonywanie poleceń Kierownika GOPS oraz realizowanie innych zadań należących do kompetencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa.

4. Wymagane dokumenty oraz sposób udokumentowania posiadanych kwalifikacji

 • Kandydat na stanowisko powinien przedłożyć następujące dokumenty:
 1. życiorys – CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany (wzór dostępny na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie),
 4. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku własnoręcznie podpisane (wzór dostępny na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie),
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (wzór dostępny na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie),
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór dostępny na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie),
 7. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, certyfikaty, odbyte staże, zaświadczenia),
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ((Dz.U.UE.L.119.1 z 04.05.2016) (wzór dostępny na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie).

· Kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” własnoręcznym podpisem.

· Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie, w zamkniętej kopercie, z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego, wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolimowie”, w terminie do 15 września 2018r. do godz 1500 pokój 4.
 • Za datę złożenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez GOPS w Bolimowie
 • UWAGA - dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane.

IV. Informacje o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie na pełny etat w ramach umowy o pracę.
 • Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Stanowisko pracy cechuje praca przy komputerze, przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz obsługa interesantów (bezpośrednio i telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej), a także praca na terenie Gminy Bolimów – dojazd do osób wymagających pomocy samochodem służbowym.

V. Informacje dodatkowe:

 • Sprawdzenia dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę kandydatów przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
 • Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  • I etap polegać będzie na sprawdzeniu dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i ocenie spełnienia wymogów bez udziału kandydatów.
   • Kandydaci spełniający wymagania formalne przechodzą do II etapu – lista zamieszczona zostanie na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Bolimowie.
  • II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie  kandydatów  podczas  rozmowy kwalifikacyjnej.
   • Ogłaszający dokona wyboru kandydata na stanowisko lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
   • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie (gopsbolimow @ poczta.onet.pl.) oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bolimów
 • Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od naboru bez podania  przyczyny.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bolimowie

Janina Werle

Bolimów, dnia 13.08.2018 r.

 

Ogłoszenie

zał. do oferty prac.socjal. 

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2018r. 1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie;

• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub

rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

• lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co

najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest

jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na

niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami

pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych

związanych z pomocą społeczną, znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9

czerwca 2011 r.

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) zdolności organizacyjne

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

"Oświadczam, że wyrażam zgodę na przemarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ( Dz.U.UE.L.119.1 z 04.05.2016)”

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

i) kopia dowodu osobistego.

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Informacje dodatkowe:

a) praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy, 40 godz. tygodniowo; od poniedziałku

do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie tj. w poniedziałek od 10.00 do 18.00 ;od wtorku do piątku w godz. 7.30 -15.30.

b) praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

7. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie, przy ul. Łowicka 9 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty (w zamkniętej kopercie) z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY" należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie Pokój nr 4 lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

w terminie do 31.07.2018r. do godz. 15:30


Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Bolimowie oraz na tablicy informacyjnej GOPS.

 

Kierownik GOPS

Janina Werle

 


 

Bolimów, dnia 24.05.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie informuje, że został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

adres kontaktowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Bolimów, dnia 08.05.2018 r.

 

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  BOLIMOWIE

o naborze na wolne stanowisko opiekunki.


Opis stanowiska

 1. początek zatrudnienia – od 1  czerwca 2018
 2. forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie, z późniejszą możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 3. wymiar czasu pracy – pełen etat.
 4. zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Bolimowie (praca w terenie), gdzie bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bolimowie.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dotyczących usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

 1. Usługi gospodarcze:
 2. pomoc w czynnościach dnia codziennego, pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,
 3. zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
 4. przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
 5. przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,
 6. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
 7. utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
 8. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
 9. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
 10. pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej.
 1. Usługi pielęgnacyjne:
 2. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
 3. pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,
 4. pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.
 5. prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 6. bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.
 • Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie, w miejscu zamieszkania podopiecznych.
 • Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
 1. wykształcenie średnie,
 2. dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:
 • opiekuna domowego,
 • opiekuna środowiskowego,
 • opiekuna medycznego,

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej,

 1. rok stażu pracy. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,
 2. prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego,
 3. właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. uczciwość,
 7. umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,
 8. samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
 • Wymagania  dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. znajomość  topografii gminy  Bolimów
 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w\w stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

 • Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolimowie, pokój nr 4 w terminie do 28 maja 2018r.

Dodatkowych informacji można uzyskać  pod telefonem 46 819-50-98/99

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bolimowie

 

 


 

Bolimów, dnia 22.01.2018r

 

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

Dotychczas podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek jest posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

Wydanie Karty będzie bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę KDR. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017 r. będą mogły bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 2020 r. (wniosek należy złożyć do 31.12.2019 r.). Najkorzystniejsze będzie zatem wnioskowanie o obie formy jednocześnie.

Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych, za pomocą dedykowanej aplikacji, zapewni członkom rodzin wielodzietnych szereg korzyści:

– dostosuje Kartę do postępu technologicznego,

– rozszerzy wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie,

– spowoduje krótszy czas oczekiwania na Kartę – dostęp do aplikacji uzyskać będzie można w momencie przyznania Karty i będzie można od razu z niej korzystać,

– wizualizacja na telefonach rodziców kart przyznanych ich dzieciom – nie trzeba będzie nosić wszystkich plastikowych kart przy sobie.

 

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Akt zmieniany: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832, ze zm.).

 

 


 

 

 

Bolimów, dnia 28.09.2017r

 

I N F O R M A C J A


W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 - informujemy, że w dniach 5 i 6 października (czwartek i piątek) 2017 r. w godz. 9:00 – 13:00 w budynku OSP Bolimów (od strony rynku) będą wydawane paczki żywnościowe.

 

 


 

Bolimów, dnia 2017-09-11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie ul. Łowicka 9 zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem.

 

I. Miejsce świadczenia usług: miejsce zamieszkania dziecka – Ziąbki 27, 99-417 Bolimów

 

II. Rodzaj umowy : umowa zlecenie

III. Szacowany okres obowiązywania umowy: od października do grudnia 2017 r. (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w zależności od potrzeb i sytuacji dziecka).

IV. Rodzaj usługi: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem w wymiarze 8 godzin tygodniowo :

 

- logopeda – 3,5 godziny tygodniowo,

- pedagog specjalny - 3 godziny tygodniowo,

- terapeuta terapii behawioralnej – 1,5 godziny tygodniowo.

V. Wymagane kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

2. legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3. w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje,

4. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

a. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

b. kształtowanie nawyków celowej aktywności,

c. prowadzenie treningu zachowań społecznych.

 

VI. Wymagania dodatkowe:

1. nieposzlakowana opinia,

2. pełna zdolność do czynności prawnych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. dyspozycyjność do pracy w miejscu świadczenia usług.

VII. Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie.

3. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.

5. Oświadczenie o niekaralności.

6. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dziecka z autyzmem (na załączonym druku).

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze” w terminie do 26 września 2017r. do godz. 15.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie , pokój nr 4 lub na adres ośrodka:

ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów

 

Dodatkowe informacje – kontakt 46/8195098/99

w poniedziałki ośrodek czynny od godziny 10.00 – 18.00

od wtorku do piątku od godziny 7.30-15.30

 

 

Janina Werle

Kierownik GOPS w Bolimowie

 

Załączniki:

- Formularz oferty

 

 


 

Bolimów, dnia 2017-09-11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie ul. Łowicka 9 zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem.

 

I. Miejsce świadczenia usług: miejsce zamieszkania dziecka – Podsokołów 32, 99-417 Bolimów

 

II. Rodzaj umowy : umowa zlecenie

III. Szacowany okres obowiązywania umowy: od października do grudnia 2017 r.  (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w zależności od potrzeb i sytuacji dziecka).

IV. Rodzaj usługi: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem w wymiarze 3 godzin tygodniowo na stanowisku

 

- pedagog specjalny - 3 godziny tygodniowo.

V. Wymagane kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

2. legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3. w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje,

4. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

a. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

b. kształtowanie nawyków celowej aktywności,

c. prowadzenie treningu zachowań społecznych.

 

VI. Wymagania dodatkowe:

1. nieposzlakowana opinia,

2. pełna zdolność do czynności prawnych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. dyspozycyjność do pracy w miejscu świadczenia usług.

VII. Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie.

3. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.

5. Oświadczenie o niekaralności.

6. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dziecka z autyzmem (na załączonym druku).

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze” w terminie do 26 września 2017r. do godz. 15.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie , pokój nr 4 lub na adres ośrodka:

ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów

 

Dodatkowe informacje – kontakt 46/8195098/99

w poniedziałki ośrodek czynny od godziny 10.00 – 18.00

od wtorku do piątku od godziny 7.30-15.30

 

 

 

 

Janina Werle

Kierownik GOPS w Bolimowie

 

Załączniki:

- Formularz oferty

 

 


 

 

I N F O R M A C J A


dotycząca wydawania paczek żywnościowych

WRZESIEŃ 2017 – CZERWIEC 2018

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

 1. Podstawą wydania skierowania do otrzymywania paczek żywnościowych jest złożenie oświadczenia na podstawie, którego osoba /gospodarstwo zostanie zakwalifikowane do udziału w programie.
 2. Pomoc w ramach programu przysługuje osobie/rodzinie, które spełniają co najmniej jedno z podstawowych kryteriów:

a) dochód uprawniający do skorzystania z tej formy pomocy nie może przekroczyć 200% kryterium dochodowego,  o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej , tj:

- 1.268 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1.028 zł – na jednego członka rodziny

b) trudna sytuacja osobista/rodzinna – podstawą stwierdzenia jest dokumentacja GOPS Bolimów.

Szczegółowych informacji dot. zasad i terminów wydawania żywności w ramach programu udzielają pracownicy GOPS w Bolimowie w godzinach pracy tj; pon.10:00 – 18:00,  wt. – pt. -  7:30 – 15:30- tel. nr /46/ 819 50 99

 

Bolimów, dnia 14 lipca 2017r


 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLIMOWIE

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOLIMOWIE

ZAPRASZAJĄ

na

SPOTKANIE WIGILIJNE

które odbędzie się w poniedziałek, 19 grudnia 2016 r.

od godz. 14.00 w sali GOK-u w Bolimowie.

 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, samotne, starsze

 

 


 

Bolimów, dnia 01.12.2016r

Zaproszenie do składania ofert na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Bolimów w 2017 roku


- plik do pobrania

 


Bolimów, dnia 18.04.2016r

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie informuje,

że skontaktował się z nami program TTV, który poszukuje bohaterek do realizacji nowego programu:

 

- mają to być kobiety między 18-40 rokiem życia,

- kobiety z dziećmi lub kobiety bezdzietne, mężatki, wdowy lub panny, nie ma to dla nich znaczenia,

- kobiety te muszą być osobami: odważnymi i otwartymi do współpracy z telewizją,

- powinny to być osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych, mieć problemy finansowe, które nie pozawalają im na żaden   luksus,

- osoby bezrobotne, pracujące, kobiety zajmujące się gospodarstwem,

 

W programie realizatorzy programu, chcieliby w pewien sposób uszczęśliwić kobiety, spełnić ich marzenia, pomóc w pewien sposób poznać i zasmakować innego życia. Ma być to rodzaj nowego doświadczenia i przygody.

 

Przykład:

Mamy Panią, która nigdy nie była w Warszawie i tam też chciałaby pójść do teatru albo filharmonii, bo nigdy w życiu nie była.

Mamy Panią, która nie ma w domu bieżącej wody, nie stać ją też na fryzjera, nie wspominając kosmetyczki. Nigdy nie była w górach i chcemy ją zabrać do spa, aby poczuła się kobieco i wreszcie zobaczyła góry.

 

Potrzebne są tego typu bohaterki.

 

 

 

Wyczerpujących odpowiedzi na pytania udziela:

Pani Katarzyna Kopecka.

Tel: 698 354 352

 

 

 


 

 

INFORMACJA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Bolimowie informuje, że od 01 kwietnia 2016r. wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci tzw. 500 plus

Świadczenie to tzw. „ wychowawcze” przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka  albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Rodzice bez względu na dochód otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie  przekraczających  800 zł na osobę w rodzinie  lub 1200 zł na osobę w rodzinie -  w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają 500 zł również  na pierwsze dziecko.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będą brane pod uwagę dochody netto z roku 2014r. Prawo do świadczenia będzie się ustalać  z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r., tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy( tj. kwiecień, maj, czerwiec), to rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016r.

Wnioski i załączniki do wniosku można będzie również składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą składane raz w roku. Okres rozliczeniowy  będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. i trwać będzie do 30 września 2017r.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, jeżeli:

1)    Dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2)    Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3)    Pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4)    Członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Druki wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolimowie lub na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

 

  

Załącznik Nr 2

 

 

 

Ja (imię i nazwisko):

...........................................................................................................................................................

OŚWIADCZAM

w imieniu (podać nazwę firmy i dokładny adres) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

na podstawie art. 22 ust. 1 pkt.1-4, co następuje :

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

Art. 24 ust. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ust. 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

- potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

…….....................................................

Podpis (i pieczątka) osoby/osób

uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy

Miejscowość i data................................................

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 

Vinaora World Time Clock